Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ondertekent samenwerkingsakkoord Europese Dag van de Talen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft op 14 september het samenwerkingsverband rond de Europese Dag van de Talen (EDT) ondertekend. Deze dag, die het leren van vreemde talen wil promoten en bevorderen, vindt jaarlijks plaats op 26 september en is een initiatief van de Raad van Europa en de Europese Commissie. Met de ondertekening engageert minister Crevits zich om dit initiatief te ondersteunen. Dit jaar staat de Europese Dag van de Talen in Vlaanderen in het teken van ‘Talen voor Sociale Inclusie’.

Bij het afsluiten van het Europese Jaar van de Talen in 2001 werd besloten om in Europa jaarlijks een Europese Dag van de Talen vast te leggen op 26 september om het leren van vreemde talen te promoten en te bevorderen. Sindsdien wordt dit evenement ondersteund vanuit de Europese Commissie en de Raad van Europa met onder andere promotiemateriaal, diverse evenementen en een website. De concrete invulling van de dag gebeurt door de lidstaten en regio’s.

Vlaamse Europese Dag van de Talen

Sinds 2003 promoot Vlaanderen de Europese Dag van de Talen. Voor de jaarlijkse invulling en organisatie wordt een platformgroep samengebracht en een protocoltekst opgesteld die de doelen en principes van samenwerking in Vlaanderen vastlegt. Vanaf 2007 gebeurt dat in samenwerking met EPOS vzw. EPOS staat voor Europese programma’s voor onderwijs, opleiding en samenwerking.

Tot het EDT-platform behoren verenigingen van taalleraren, universiteiten, de Europese Scholenen heel wat buitenlandse taalkundige en culturele diensten zoals de Franse Ambassade, British Council, enz. Zij erkennen allen de cruciale rol van meertaligheid in functie van culturele ontplooiing, onderlinge aanvaarding, tolerantie tussen culturen en sociale inclusie.

EDT-conferentie “Talen voor Sociale Inclusie” - 25 september 2015, Gent

Jaarlijkse organiseert het EDT-platform een evenement. Dit jaar heeft er op 25 september in Gent een conferentie plaatsgevonden met het thema: “Talen voor Sociale Inclusie”.

Tijdens de EDT-conferentie zijn ook twee prijzen uitgereikt worden aan opmerkelijke initiatieven voor het leren van talen: het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT) en de prijzen voor de Europese Dag van de Talen.

Steun van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Door de ondertekening van het protocol engageert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zich om dit initiatief te ondersteunen. Hiermee geeft minister Crevits invulling aan de bijzondere aandacht voor een goede kennis van het Nederlands en vreemde talen in het Vlaams onderwijsbeleid, onder meer:

Initiatieven om de kennis van het Nederlands bij leerlingen en ouders te versterken. Elke leerling die voor het eerst in het Nederlandstalig gewoon lager of secundair onderwijs instroomt wordt gescreend op kennis van het Nederlands. Scholen kunnen een taalbad organiseren of andere initiatieven op maat van de leerlingen nemen.
Zowel in het basis als in het secundair onderwijs wordt voorzien in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). In het licht van de huidige vluchtelingencrisis voorziet minister Crevits een versoepeling voor deze OKAN-klassen.
In het secundair onderwijs springt Content and Language Integrated Learning (CLIL) in het oog. In deze werkvorm worden maximum 20 procent van de niet-taalvakken in vreemde moderne talen gedoceerd. CLIL helpt jongerenhun drempelvrees voor vreemde talen te overstijgen en verbetert hun kennis en vaardigheden van de vreemde-en moedertaal. Vanaf dit schooljaar bieden 41 scholen CLIL aan. In deze scholen zullen bijna 1500 leerlingen lessen in het Frans, Engels of Duits volgen.
Om scholen te stimuleren een actief talenbeleid te voeren zullen ook de eindtermen vreemde talen ambitieuzer worden geformuleerd. In het hoger onderwijs gaat er bijzondere aandacht naar het opdoen van een internationale ervaring in het kader van Erasmus en andere uitwisselingsprogramma’s
De centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en de centra voor basiseducatie (CBE) zetten zich dagelijks in om Nederlands aan te leren aan volwassenen. Op die manier hebben zij de sleutel in handen om volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij door bijvoorbeeld verdere opleidingen te volgen, een goede job te vinden, hun kinderen te begeleiden bij hun huiswerk, …

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is overtuigd van het belang van taal in het onderwijs: “Taal verbindt mensen met elkaar, versterkt hun vertrouwen en biedt hen kansen om zich verder te ontwikkelen tot de persoon die ze zijn. Het helpt mensen in onze maatschappij integreren en biedt jongeren kansen om zich op de arbeidsmarkt en op internationaal vlak te ontwikkelen. Dit jaar vragen we extra aandacht voor taalonderwijs aan zij die het meest baat hebben bij sociale integratie: jongeren en volwassenen met een migratieachtergrond, vluchtelingen, kwetsbare groepen of mensen met functiebeperkingen zoals doven. Met de Europese Dag van de Talen en de ELIT-wedstrijd 2015 willen we iedereen oproepen tot dergelijke initiatieven en projecten.”